Verlof Aanvraag

Verlofregeling voor leerlingen

Hier geldt slechts één regel: vervroegde vakantie, verlate terugkomst of extra verlof is slechts bij zeer hoge uitzondering toegestaan.

In het onderwijs bestaat regelgeving met betrekking tot het opnemen van verlof voor kinderen die onder de leerplicht vallen.

In grote lijnen komt het hier op neer, dat extra verlof (buiten de vakanties om) slechts gegeven kan worden in gewichtige omstandigheden.

Extra vakantie wordt niet gegeven, als het verzoek niet gebaseerd is op omstandigheden in het bedrijf van één van de ouders.

Als ouders zich niet aan deze regelingen houden (op school ter inzage) wordt door de school melding gemaakt bij de leerplichtambtenaar en het gevolg daarvan kan zijn dat er forse boetes worden uitgedeeld. 

Als u toch denkt gebruik te kunnen maken van de uitzondering kunt u bij de school een formulier krijgen. Na invulling beoordeelt de directeur of extra verlof, gezien de regelgeving, mogelijk is.

Buitengewoon verlof

In zeer speciale gevallen is het mogelijk voor een leerling verlof van school aan te vragen. Dit kan alleen wanneer De Spinaker en Parlan beiden akkoord gaan met het verzoek.