Oudercontacten

Informatie voor ouders en/ of verzorgers.

U heeft contact gekregen met de Spinaker omdat uw kind in behandeling gaat bij Parlan.

Wat is de Spinaker?
De Spinaker is een cluster 4 school, speciaal voor kinderen met ernstige problemen in het gedrag, met ontwikkelingsproblemen en/of psychiatrische problemen.

De Spinaker heeft  lesplaatsen in Alkmaar (SO/VSO/Kliniekafdeling SO), Hoorn (VSO), Den Helder ( VSO) en Heerhugowaard (VSO).

Met welke afdeling van de Spinaker heeft u te maken?
U heeft te maken met de afdeling SO De Spinaker Wijdenes. Hier komen leerlingen naar school voor de duur van hun (crisis, observatie- en/ of behandel-) opname bij Parlan.   
In principe gaan alle leerlingen tijdens hun verblijf op Parlan naar de Spinaker.
De afdeling SO De Spinaker Wijdenes heeft plaats voor ca. 18 leerlingen in de leeftijd van 4-12 jaar. Dit aantal is afgestemd op het aantal plaatsen op Parlan. De dependance in Alkmaar heeft ruimte voor 7 leerlingen in deze leeftijd groep. Als de behandelopname bij Parlan eindigt dan vervalt hierbij automatisch de lesplaats van de Spinaker.   

Hoe ziet het contact eruit?
Op verschillende momenten worden ouders benadert en betrokken. Binnen de SO de Spinakerschool locatie Wijdenes gebeurt dat op de volgende momenten:

  • Tijdens de kennismakingsroute die Parlan organiseert bezoeken ouders in principe ook de school. Ouders ontvangen dan de schoolgids en het informatieboekje voor ouders. Mocht dit niet lukken dan neemt de leerkracht contact met u op in verband met de kennismaking.
  • Zodra de leerling in de klas is begonnen neemt de leerkracht binnen twee weken telefonisch contact op met de ouders.
  • De orthopedagoog start met het maken van het ontwikkelingsperspectief. Binnen 6 weken na de start dient dit OPP ondertekend te zijn door ouders. Leerkracht neemt hiervoor het initiatief.
  • Twee keer per jaar wordt het OPP geëvalueerd en herzien. De leerkracht maakt vervolgens met de ouders een afspraak om het plan door te spreken.
  • Als een leerling uitstroomt

Stappenplan uitstroom leerling 
Als de behandeling stopt gaat het kind naar een andere school.
De overgang naar een andere school heeft over het algemeen veel impact. Het is dan ook van groot belang dat we en plekje vinden voor het kind dat optimaal aansluit bij de onderwijs behoeften. Inhoudelijk vraagt dit veel van ons, maar ook organisatorisch. Er spelen vele factoren mee bij de overweging.
Vragen die wij daar in meespelen zijn: 
Waar woont het kind en welke vormen van onderwijs worden daar aangeboden? Kan een  kind in een groep functioneren? Kan een kind al langere tijd achter elkaar naar school?  Kan het goed aan een tafeltje blijven zitten?  Komt het leerproces op gang bij het kind of staat het stil? Wat is de leeftijd en het IQ van het kind? Ect, ect, 

We doorlopen de volgende stappen:
Ongeveer een half jaar voor een kind uitstroomt, hebben we een perspectief bespreking. Dit is een bespreking waar de leerkracht, de orthopedagoog, de ondersteuning coördinator, hoofd behandelaar en de mentor van het kind van uit de behandeling aanwezig is. Gezamenlijk formuleren we het perspectief. Dat wil zeggen: SO Zmlk, SO, SBO, VSO, dagbesteding met vorm van onderwijs of dagbesteding. Soms is het vrij duidelijk wat een goede vervolgplek is voor een kind. Als er niet heel veel gedragsproblemen zijn en als een kind in een groep kan functioneren lukt het meestal om een goed advies aan ouders te geven over een vervolg plek. De leerkracht bespreekt dit advies dan met de ouders en ouders worden daarin ook gehoord. Zijn zij het eens met dit advies? Ouders teken het OPP en tekenen toestemming om het dossier van de leerling te delen met de vervolgschool en het Samenwerkingsverband. Het volledige dossier wordt aangeleverd aan het Samenwerkingsverband, inclusief ons advies voor vervolg.
Als alle partijen het eens zijn met het vervolgadvies, geeft het Samenwerkingsverband de juiste toelaatbaarheidsverklaring (TLV) af en kan het kind door de ouders worden ingeschreven op de vervolg plek. Het kan ook zijn dat er nog aanvullend onderzoek nodig is.
Het Samenwerkingsverband geeft dan advies voor eventuele vervolgacties, dat kan zijn dat er vanuit het Samenwerkingsverband iemand de leerling komt observeren. Het kan ook zijn dat ouders, het Samenwerkingsverband, of de vervolg school twijfels heeft over ons advies. Dan wordt er een groot MDO georganiseerd met Samenwerkingsverband, vervolgschool, ouders, leerkracht, behandeling. Vaak neemt het Samenwerkingsverband de regie dan over in de zoektocht naar een passende vervolgplek. Als een kind naar dagbesteding gaat, wordt contact opgenomen met leerplichtambtenaar, regelt teamleider. Leerplichtambtenaar geeft verdere instructies over benodigde stukken. CVB verzamelt de stukken.

Als een kind van ons SO naar het VSO gaat is de volgorde anders:  
De leerkracht geeft advies aan ouders, ouders gaan kijken op de betreffende school.  
Ouders melden hun kind daar aan.  

VSO school vraagt documenten als OP, intelligentieonderzoek, groeidocument ed. Op bij ons. Zorg coördinator regelt dit. Deze gegevens zijn alleen geldig als er een handtekening van ouders onder staat. VSO school vraagt nu de TLV aan.  

Als ouders het niet eens zijn met ons advies, vullen ouders de zienswijzer in. Dit is een bijlage van het groeidocument. De teamleider meld dit aan het samenwerkingsverband. Zij regelen een MDO waarbij alle betrokken om tafel gaan.  

Indien u vragen heeft kunt u altijd een persoonlijk gesprek aanvragen bij de leerkracht of directie.